Skip to main content Skip to search

Статут СФС

У складу са одредбама Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/2009; 99/2011 и 44/2018) Скупштина Савеза филателиста Србије, на седници одржаној хх. марта 2021. године, усвојила је

СТАТУТ САВЕЗА ФИЛАТЕЛИСТА СРБИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Савез филателиста Србије (у даљем тексту: СФС) је добровољна организација грађана која окупља филателисте, удружене у филателистичка друштва и клубове, са циљем развоја филателије, помагања и координисања рада филателистичких организација и представљања филателиста Србије на националном и међународном нивоу.

Члан 2.

СФС је основан 22. августа 1948. године од када делује у континуитету. Овај датум се обележава као Дан филателиста Србије.

Члан 3.

СФС остварује делатност на територији Републике Србије. Седиште СФС је у Београду, ул. Косовска 47.

Члан 4.

СФС има својство правног лица кога представља и заступа председник СФС, у складу са Законом и Статутом СФС. СФС своју делатност обавља под називом: САВЕЗ ФИЛАТЕЛИСТА СРБИЈЕ. Скраћени назив је СФС. Назив СФС се може по потреби користити и на језицима националних мањина Србије. За своје обавезе у правном промету са трећим лицима, СФС одговара свом својом имовином.

Члан 5.

СФС као свој знак има монограм од стилизованих иницијала „СФС“. СФС има печат округлог облика, пречника 30 mm, са ћириличним текстом у кругу „Савез филателиста Србије – Београд“. На средини печата налази се знак СФС.

Члан 6.

СФС је члан асоцијације балканских земаља Балканфила, Федерације европских филателистичких асоцијација FEPA (The Federation of European Philatelic Associations) и Међународне филателистичке федерације FIP (Fédération Internationale de Philatélie).

СФС може бити члан и других филателистичких или сродних удружења и асоцијација.

СФС сарађује са филателистичким и сродним организацијама других земаља у оквиру међународних, регионалних и билатералних активности.

Члан 7.

Рад СФС је јаван.

Сви органи и чланови СФС дужни су да се залажу за остваривање циљева и задатака СФС и спроводе одлуке надлежних органа СФС.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СФС

Члан 8.

Циљеви и задаци:

 • подстицање и помагање различитих активности које доприносе јачању угледа наше филателије у земљи и свету;
 • уредно евидентирање свих чланица (филателистичких друштава и клубова);
 • обезбеђивање и заштита права и интереса филателистичких друштава и клубова – чланица и уклађивање њихових међусобних односа;
 • организовање филателистичких изложби регионалног и националног ранга као и међународних филателистичких изложби у сарадњи са заинтересованим институцијама;
 • учешће филателиста на међународним филателистичким изложбама;
 • пружање помоћи у раду и координисање заједничких акција филателиста удружених у филателистичка друштва и клубове;
 • издавање часописа СФС и других стручних издања од интереса за филателисте;
 • прибављање и дистрибуција филателистичких часописа, стручне литературе и другог филателистичког материјала за потребе СФС;
 • откривање и спречавање растурања фалсификата марака и филателистичког материјала.

III ДЕЛАТНОСТ СФС

Члан 9.

Делатност СФС чини:

 • организовање филателистичких изложби националног и регионалног ранга;
 • издавање часописа „Филателиста“ и дистрибуција свим чланицама;
 • издавање стручне литературе од интереса за изучавање наше поштанске историје и културе;
 • дистрибуција филателистичких издања, стручне и популарне публицистике филателистичким друштвима – клубовима;
 • организовање филателистичких семинара и предавања;
 • пружање стручних савета филателистима;
 • организовање аукција, сусрета филателиста и колекционара ради размене, куповине и продаје вишкова марака и другог филателистичког материјала;
 • координисање и обједињавање рада филателистичких друштава на територији Републике Србије;
 • сарадња са институцијама Поште Србије;
 • предлагање тема и мотива пригодних и редовних поштанских марака и других издања Поште Србије;
 • праћење рада чланова и додела признања заслужним члановима и институцијама;
 • предлагање истакнутих филателиста за јавна признања, награде и одликовања;
 • спречавање растурања сваког фалсификованог филателистичког материјала.

СФС може обављати и друге послове из области филателије, на основу одлука Скупштине СФС у складу са овим Статутом.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА СФС

Члан 10.

СФС остварује своје циљеве и задатке кроз филателистичка друштва и клубове са територије Републике Србије, који се оснивају и региструју у својим седиштима на начин утврђен законом.

Услов за пријем филателистичког друштва или клуба у СФС је минимум 5 чланова.

Одлуку о испуњавању услова за пријем филателистичког друштва или клуба као Чланице у СФС доноси Управни одбор СФС.

Чланица уписана у надлежни регистар може бити члан само једног националног савеза филателиста.

Члан 11.

Филателистичка друштва и клубови на територији покрајина образују Савез филателиста те покрајине, ради решавања питања од интереса за филателисте и филателистичке организације у покрајини.

Само један Савез филателиста покрајине, односно удружење који у свом називу садржи име покрајине може бити члан СФС.

Савез филателиста покрајине има својство правног лица.

Савез филателиста покрајине самостално доноси свој Статут и друга правила рада која су усклађена са Статутом СФС.

Савези покрајина и чланице које испуњавају услове аутоматски су и чланови СФС.

V ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Члан 12.

Органи управљања у СФС су:

 • Скупштина
 • Управни одбор
 • Надзорни одбор

СКУПШТИНА

Члан 13.

Највиши орган управљања СФС је Скупштина коју чине делегати Чланица.

Све Чланице су дужне да у благовремено доставе СФС тачан број својих чланова како би се могла припремити одлуке о расписивању избора и предлози за доношење потребних аката.

Чланице одређују број делегата (члана/чланова Скупштине) за свако редовно, ванредно, редовно изборно или ванредно изборно заседање Скупштине у складу са бројем својих чланова, а према наредној табели:
 

БРОЈ ЧЛАНОВА

БРОЈ ДЕЛЕГАТА

5-19

1

20-49

2

50 и више

3

 
Право учешћа на редовној, ванредној, редовној изборној или ванредној изборној Скупштини СФС имају оне чланице СФС које су у потпуности измириле прописану чланарину према СФС за претходну годину, а најкасније до 31. децембра претходне године.

Сваки члан СФС може бити делегат Скупштине неограничен број пута.

Мандати се верификују евидентирањем исправности овлашћења органа управе Чланица које делегати подносе на увид. Мандат важе за одређену седницу, с тим што се може продужити уколико је Скупштина из оправданих разлога прекинула седницу да би је наставила у одређеном року.

Скупштину СФС сазива председник СФС и обавезно позива све чланове Управног одбора, Надзорног одбора и Суда части.

Дневни ред и материјал за Скупштину се доставља Чланицама, члановима Управног и Надзорног одбора најмање 5 дана пред одржавање Скупштине.

Скупштина СФС одржава редовно заседање једанпут годишње, по правилу у марту, када разматра и усваја извештај о раду у протеклој години и доноси план рада за наредну годину. Председник СФС може сазвати Скупштину СФС и у неком другом месецу у години.

По одлуци Управног одбора, а уколико је немогуће организовати физички сусрет делегата, редовну седницу Скупштине СФС је могуће одржати путем интернета.

Скупштина је јавна и њој могу присуствовати сви заинтересовани чланови СФС, други грађани и представници јавног информисања.

Ванредну седницу Скупштина ће одржати у року од 30 дана од подношења захтева Управног одбора или писмене иницијативе најмање једне трећине чланова Скупштине (по овлашћењу Чланица), уз навођење дневног реда и образложење битних разлога за сазивање које ће проверити Надзорни одбор.

Ако председник СФС не сазове ванредну седницу на основу захтева и у року из претходног става, Скупштину ће сазвати Надзорни одбор.

Ванредна седница Скупштине расправља искључиво по дневном реду и доноси одлуке само по питањима за који је сазвана. По истим питањима не може се сазвати нова ванредна седница у року краћем од 6 месеци.

Трошкови делегата за сваку седницу Скупштине падају на терет Чланица, а СФС их према могућности може надокнадити.

Члан 14.

Радом Скупштине руководи радно Председништво, које чини председник и 2 члана, која се бирају на почетку заседања.

Радно Председништво је надлежно да прихвати, допуни или одбаци предлоге дневног реда редовне седнице Скупштине.

Скупштина СФС пуноважно одлучује када седници присуствује 50% плус један делегат или када се стекну услови из члана 15.

Приликом изјашњавања примењује се принцип један члан – један глас.

Одлуке које скупштина доноси су пуноважне, уколико су добиле више од половине гласова присутних чланова Скупштине.

На почетку рада Скупштине објављује се број чланова Скупштине.

Број чланова Скупштине је променљив од седнице до седнице, јер зависи од броја Чланица која у моменту заседања чине СФС, као и броја њихових чланова.

Уколико Чланица није измирила чланарину према СФС за годину заседања Скупштине, делегат(и) те Чланице не улази у кворум нити учествује у раду Скупштине.

Члан 15.

Уколико се приликом сазива Скупштине нису стекли услови кворума, који се израчунава према броју Чланица у складу са овим Статутом и критеријумима садржаним у Пословнику о избору и раду Скупштине, председник СФС ће затражити паузу од 30 мин и заказати ново заседање за чији кворум је потребна 1/3 + један члан састава скупштине.

Ако се и у поновљеном покушају не стекну услови кворума за рад Скупштине, председник СФС мора заказати изборну Скупштину у року од највише 45 дана.

Члан 16.

Скупштина је надлежна да:

 • разматра и усваја Статут СФС и његове измене и допуне;
 • разматра и усваја Пословник о избору и раду Скупштине;
 • разматра и усваја Извештај о раду СФС у протеклој години;
 • разматра и усваја Извештај о финансијском пословању СФС у протеклој години;
 • даје смернице и усваја план рада СФС за наредну годину;
 • разматра и усваја финансијски план СФС;
 • одређује висину годишње чланарине;
 • бира и разрешава председника СФС односно лице овлашћено за заступање СФС и чланове Управног одбора које предлаже кандидат за председника на основу предлога чланица СФС;
 • бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора;
 • бира и разрешава Повереника за решавање спорова;
 • одлучује о удруживању у Савезе;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада СФС;
 • доноси Правилник о раду стручних радних тела, одбора и комисија на предлог Управног одбора;
 • одлучује о статусним променама СФС прописано чланом 22. став 4. Закона о удружењима;
 • доноси и друга општа акта из домена функционисања СФС.

УПРАВНИ ОДБОР

Састав и начин избора

Члан 17.

Управни одбор СФС броји 5 чланова и то: председника СФС, два потпредседника и 2 члана, који су сви обавезно чланови Чланица СФС.

Предлоге кандидата за председника СФСа и/или за чланове Управног и Надзорног одбора и Повереника за решавање спорова достављају секретару СФС у писменој форми Чланице СФС најкасније 10 дана пре одржавања Скупштине СФС.

Предлози за председника морају бити потписани од стране предлагача, имати писмену сагласност кандидата и званичну подршку бар једне Чланице СФС.

Кандидат за председника СФС сачињава листу чланова Управног одбора (два потпредседника и 2 члана) обавезно узимајући у обзир примљене предлоге Чланица СФС. Приликом избора кандидат је обавезан да поднесе још и:

 • краће податке о себи и своју филателистичку биографију;
 • концепцију и Програм рада СФС.

Кандидати за председника СФС и чланове Управног одбора могу, али не морају да буду из састава Скупштине.

Председник и органи Скупштине СФС се бирају на посебној изборној седници јавним изјашњавањем, уколико Скупштина другачије не одлучи.

Скупштина СФС бира простом већином гласова (50 % плус један глас присутних чланова) Председника СФС и његову листу чланова управног одбора. Ако има више кандидата за председника биће изабран кандидат са највећим бројем гласова чланова Скупштине.

Начин избора и обавезе председника СФС, потпредседника и чланова Управног одбора детаљније регулише Пословник о избору и раду Управног одбора.

Предлог кандидата за председника и чланове Надзорног одбора достављају Чланице или се предлог формира на Скупштини. У случају да је за било које место има више кандидата, изабраним се сматра кандидат који добије највећи број гласова.

Скупштина на предлог Чланица или Управног одбора бира посебног Повереника за решавање спорова. Изабраним се сматра кандидат који је добио просту већину или највећи број гласова присутних чланова Скупштине.

Ако ни један кандидат за председника СФС не добије потребан број гласова, председавајући Скупштине ће закључити изборну Скупштину и заказати нову у року не дужем од 60 дана.

Управни одбор доноси Пословник о свом раду којим се ближе утврђује начин рада и одлучивања овог органа.

Председник СФС и чланови Управног одбора, бирају се на период од четири године, с тим да њихов избор, по одредбама овог Статута, може бити поновљен још највише два пута узастопно.

Члан 18.

Управни одбор на предлог председника СФС бира и разрешава секретара СФС, који није члан Управног одбора, али је обавезно члан једне од Чланица.

Секретар СФС учествује у раду Управног одбора без права одлучивања, обавља комуникацију и коресподенцију Управног одбора и канцеларије СФС.

У одсуству секретара СФС, Управни одбор може привремено и краткорочно задужити неког од својих чланова за обављање делатности секретара.

Права и обавезе Председника СФС

Члан 19.

Председник:

 • заступа и представља СФС Сазива седнице Скупштине и Управног одбора;
 • руководи радом канцеларије СФС;
 • спроводи одлуке и закључке Скупштине, уколико тим одлукама није утврђена нечија друга надлежност;
 • потписује уговоре које закључује СФС;
 • одређује посебне надлежности сваког члана Управног одбора којим ће у свом раду бити задужен;
 • обавља и друге послове које му скупштина СФС својим одлукама наложи.

Надлежности Управног одбора

Члан 20.

Управни одбор СФС је надлежан да:

 • предлаже и разматра предлог Статута СФС и њихове измене и допуне;
 • разматра извештаје о раду СФС;
 • предлаже висину годишње чланарине;
 • одређује претплату на стручне часописе и утврђује обим размене часописа „Филателиста“ са филателистичким часописима у иностранству;
 • посебно се стара о уредном издавању часописа „Филателиста“;
 • бира и разрешава главног и одговорног уредника и чланове уређивачког одбора „Филателиста“;
 • одлучује о испуњавању услова за пријем нових Чланица у СФС;
 • утврђује план филателистичких изложби у Републици Србији које организује СФС, као и план наступа на међународним изложбама.;
 • именује комесаре за изложбе које су обухваћене планом;
 • стара се о рационалном трошењу материјалних средстава;
 • одлучује о прибављању и отуђивању имовине;
 • бира, по потреби, чланове комисија и одбора за рад СФС;
 • одлучује о другим питањима од значаја за рад СФС;
 • организује недељне филателистичке састанке, месечне и периодичне сајмове или берзе филателиста и осталих колекционара, аукције итд.

Чланови Управног одбора ће на првој седници Управног одбора добити задужења за одређену област у складу са чланом 19. овог Статута.

У случају хитности Председник може сазвати и одржати ванредну седницу са делом Управног одбора са најмање још два члана, с тим што се тако донете одлуке верификују на првој наредној редовној седници.

Управни одбор доноси Пословник о свом раду којим се ближе утврђује начин рада и одлучивања овог органа, рада канцеларије и секретара СФС.

Члан 21.

Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује 5 чланова одбора.

Одлуке Управног одбора су пуноважне када се за њих изјасни већина присутних чланова. У случају нерешеног исхода гласања пресуђује глас председника СФС.

По правилу, седнице Управног одбора се одржавају у граду седишта СФС.

Председник може сазвати седницу Управног одбора на којој чланови Управног одбора присуствују физички и/или путем интернета. Одлуке су тада пуноважне уколико је физички присутно најмање 3 члана УО, (2 члана могу учествовати и гласати преко интернета).

У случају ванредне седнице или када је немогуће организовати физичку седницу, свих пет чланова УО могу учествовати преко интернета у складу са Пословником за одржавање ванредних (електронских) седница Управног одбора СФС.

Седницама УО по позиву без права одлучивања, могу присуствовати председници Надзорног одбора, Савета атестатора, покрајинских савеза, Повереник за решавање спорова, главни и одговорни уредник часописа Филателиста, други филателисти, представници Поште Србије и њихових јединица итд.

Записник о раду и одлукама Управног одбора води секретар СФС или друго задужено лице.

Записник је пуноважан када га потпише председник СФС. Такав записник се доставља свим члановима Управног и Надзорног одбора и Чланицама СФС најкасније 30 дана по одржавању седнице.

Одлуке УО се могу објавити у часопису „Филателиста“ у скраћеној верзији.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 22.

Надзорни одбор броји три члана.

Скупштина бира на предлог Чланица СФС, Надзорни одбор и председника Надзорног одбора, јавним гласањем, уколико се не одлучи другачије, од кандидата чија су имена, најмање 10 дана пре заседања Скупштине достављена секретару СФС.

Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити чланови Скупштине као ни чланови Управног одбора.

За чланове Надзорног одбора сматрају се изабраним кандидати који су добили највећи број гласова.

Међу изабраним члановима Надзорног одбора кандидат који је добио највећи број гласова постаје председник Надзорног одбора.

Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и може бити поновљен највише два пута.

Члан 23.

Надзорни одбор је надлежан да:

 • контролише законитост рада СФС, поштовање Статута и правилника СФС;
 • контролише усаглашеност правилника СФС са Статутом;
 • контролише материјално – финансијско пословање;
 • обавља и друге активности од значаја за остваривање циљева и задатака СФС;
 • контролише усклађеност Статута Чланица и Статута Савеза филателиста покрајина са овим Статутом.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова.

Извештаје и налазе Надзорног одбора разматра у првом степену Управни одбор СФС, а по потреби и у зависности од природе налаза и Скупштина СФС.

Органи из претходног става су дужни да по захтеву Надзорног одбора ставе на дневни ред извештаје и налазе из претходног става.

ПОВЕРЕНИК ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 24.

Скупштина на предлог Чланица СФС бира Повереника за решавање спорова јавним гласањем, уколико се другачије не одлучи, од кандидата чија су имена достављена секретару СФС најмање 10 дана пре заседања Скупштине.

Изабраним се сматра кандидат који је добио просту већину или највећи број гласова присутних чланова Скупштине.

Повереник за решавање спорова не може истовремено бити члан Управног или Надзорног одбора СФС.

Мандат Повереника за решавање спорова је четири године и може бити поновљен више пута.

Члан 25.

Против одлуке Повереника за решавање спорова може се у року од 15 дана поднети писмени приговор или жалба Управном одбору СФС који доноси коначну одлуку.

Члан 26.

У случају да пре истека мандата председнику СФС престане функција, обавезно се расписују избори за председника и целокупан Управни одбор, на начин и по поступку који важи за њихов избор.

У случају да се упразни место потпредседника СФС, ове дужности може преузети други члан Управног одбора по одлуци председника.

На упражњено место чланова Управног одбора, председник је дужан да одреди новог члана, по могућности из Чланице из чијег чланства је био биран.

Уколико филателистичко друштво/клуб престане да буде Чланица СФС, потпредседнику или члану УО бираном из редова те Чланице престаје мандат, а председник СФС именује другог члана.

На начин из предходног става могућа је промена највише 2 лица из састава Управног и Надзорног одбора.

Начин попуне упражњених места детаљније регулишу Пословници о раду УО односно Скупштине СФС.

На првој наредној седници Скупштине, председник СФС подноси информацију о променама у саставу органа СФС, а за попуну упражњеног места члана Надзорног одбора или Повереника за решавање спорова Скупштине потврђује одлуку или бира ново лице.

VI РАДНА ТЕЛА, ОДБОРИ И КОМИСИЈЕ

Члан 27.

При СФС се према потреби могу оснивати стална или привремена радна тела, одбори и комисије.

Одлуком о оснивању утврђује се њихов састав, задатак и време на које се оснивају.

Управни одбор доноси одлуку о оснивању рада ових тела.

За свој рад ова тела, одбори и комисије одговарају Управном одбору СФС.

Управни одбор доноси Одлуку о престанку рада ових тела.

САВЕТ АТЕСТАТОРА

Члан 28.

При СФС као стручно радно тело постоји Савет атестатора.

Савет атестатора чине овлашћени испитивачи поштанских и таксених марака и других поштанских објеката за одређена подручја који су статус атестатора стекли при СФ Србије.

Рад Савета атестатора регулише Правилник о атестирању који доноси Скупштина на предлог Управног одбора.

Пословником о раду, који доноси Савет атестатора, ближе се регулише рад Савета атестатора.

Овај пословник мора бити у сагласности са Правилником о атестирању и одобрен од Управног одбора СФС.

За свој рад Савет атестатора одговара Скупштини и Управном одбору, који редовно извештава о својим активностима.

На предлог УО Скупштина СФС доноси одлуку о престанку рада овог тела.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ЕДИЦИЈА „САВЕЗ ФИЛАТЕЛИСТА СРБИЈЕ – БИБЛИОТЕКА“

Члан 29.

Едиција „Савез филателиста Србије – Библиотека“ представља монографску периодику СФС, из области филателије.

Функционисање едиције је дефинисано у Правилнику едиције „Савез филателиста Србије – Библиотека“, који доноси Управни одбор СФС.

Поред тога СФС може да издаје и друге врсте публикација, као што су брошуре, споменице, каталоге, у штампаном или дигиталном облику.

Управни одбор СФС именује посебне уређивачке одборе са задатком да се старају о издањима у склопу едиције или друге врсте публикације.

ЧАСОПИС „ФИЛАТЕЛИСТА“

Члан 30.

Часопис „Филателиста“ је информативно-стручно гласило СФС од 1949. године у континуитету.

Часопис „Филателиста“ има задатак да прати активност СФС, Чланица и филателистичка догађања у целини.

Прилозима различитог филателистичконовинарског жанра, часопис афирмише деловање успешних појединаца, док стручним филателистичким радовима доприноси развоју српске филателије.

Начин финансирања и дистрибуције часописа је у надлежности Управног одбора СФС, по предлогу Уређивачког одбора.

Члан 31.

За издавање часописа „Филателиста“ именују се Уређивачки одбор и главни и одговорни уредник Уређивачки одбор часописа „Филателиста“ је стручно тело Управног одбора.

Функционисање часописа „Филателиста“ и рад уређивачког одбора је дефинисано у Правилнику часописа „Филателиста“, који доноси Управни одбор, на предлог Уређивачког одбора.

Главни и одговорни уредник и председник СФС су по функцији чланови Уређивачког одбора.

Главног и одговорног уредника часописа и чланове уређивачког одбора именује Управни одбор СФС на период од четири године.

Мандат се може поновити по одлуци Управног одбора више пута.

VII КАНЦЕЛАРИЈА СФС

Члан 32.

За обављање стручних, административних, финансијских, техничких и других послова СФС има канцеларију која секретару СФС омогућује обављања сталних и текућих послова.

Права, дужности и обавезе лица ангажованих у канцеларији СФС остварују се у складу са Законом и општим актима СФС.

О молбама, жалбама и приговорима лица ангажованих у канцеларији одлучује Управни одбор.

VIII НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Члан 33.

У циљу подстицања интересовања, развијања и ширења знања, организованог и истраживачког рада у филателији, СФС као израз признања за постигнуте резултате може најистакнутијим појединцима, Чланицама или институцијама доделити највише признање „Златна значка“ Савеза филателиста Србије, а у складу са Правилником о додели Златне значке, који доноси Управни одбор.

Одлуке о додели „Златне значке“, пригодних, примерених, симболичних или материјалних награда и признања доноси Скупштина на предлог Управног одбора.

IX СРЕДСТВА СФС

Члан 34.

За остваривање својих циљева СФС може стицати ствари, новчана средства и материјална права. Средства из става 1. овог члана СФС стиче из чланарине, доприноса чланова и из других извора на основу споразума, уговора, сусрета филателиста или другог правног посла, као и на основу донација и одлуке државних органа и институција, као и по основу финансијских субвенција.

Чланарина се утврђује за сваку годину и њену висину одређује Скупштина СФС на предлог УО СФС.

Чланице СФС су дужне да уплате чланарину СФС најкасније до 31. децембра текуће године.

Члан 35.

У погледу средстава које је остварио, СФС и његови чланови своја права и обавезе остварују у складу са Законом и Статутом СФС, споразумима, уговорима и другим облицима правног посла које је СФС закључио или им је приступио.

СФС и његови органи користе средства у складу са њиховом наменом као и са функцијама и задацима СФС, сагласно његовим општим актима.

Члан 36.

Општим актом СФС уређују се:

Начин утврђивања намене средстава;

Права, обавезе и одговорности чланова и органа СФС у погледу одлучивања и целисходног коришћења савесног руковања и чувања средстава;

Овлашћења појединих органа СФС и начин доношења одлука у погледу прибављања и располагања средствима, као и друга питања одређена законом.

X ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 37.

Измене и допуне статута могу се вршити на иницијативу Управног одбора, најмање три Чланице СФС или најмање једне трећине укупног броја чланова Скупштине СФС.

Предлог Статута СФС и предлоге измена и допунама Статута припрема УО СФС и даје их на усвајање Скупштини СФС.

Скупштина СФС усваја нов Статут или измене и допуне Статута непосредним гласањем.

Усвајање је пуноважно ако се за то изјасни проста већина од броја присутних чланова Скупштине.

Члан 38.

Све Чланице ускладиће своја акта са овим Статутом у року од 45 дана од дана ступања Статута на снагу.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ПРЕСТАНАК РАДА СФС

Члан 39.

Рад СФС престаје одлуком Скупштина СФС.

Одлука је пуноважна ако је донета двотрећинском већином гласова присутних чланова Скупштине.

Одлуку о престанку рада СФС може донети и надлежни државни орган.

У случају престанка рада, СФС своју имовину предаје Поштанском музеју као трајној установи.

Целокупна документација о раду СФС биће предата надлежном архиву.

Предају имовине и документацију извршиће последњи председник СФС.

Члан 40.

У случају кад СФС одлуком Скупштине престане са радом, заступник СФС је обавезан да о томе поднесе пријаву надлежном органу (АПР) ради брисања из регистра, као и да обавести све Чланице.

У одсуству Председника СФС као статутарног заступника, председник НО ће спровести поступак у складу са Законом о удружењима.

Члан 41.

Овај Статут је донет на седници Скупштине СФС која је одржана 28. марта, 2021. године.

Статут ступа на снагу 8 дана од дана усвајања од стране надлежног органа.

Председник СФС у својству заступника доставља Статут надлежном органу за регистрацију.

Мишљења надлежног органа саставни су део коначног текста Статута.

Члан 42.

Ступањем на снагу овог Статуа престаје да важи претходни Статут донет на седници 29. јануара 2011. године.