Skip to main content Skip to search

Правилник о атестирању

На основу чланова 10. и 18. Статута Савеза филателиста Србије, на предлог Управног одбора на седници одржаној 16. 02. 2013. године, Скупштина СФС доноси

ПРАВИЛНИК О АТЕСТИРАЊУ САВЕЗА ФИЛАТЕЛИСТА СРБИЈЕ

Члан 1.

При Савезу филателиста Србије (у даљем тексту СФС) као стручно радно тело постоји Савет Атестатора (у даљем тексту СА) кога сачињавају испитивачи – атестатори који се именују по одређеној процедури прописаној овим Правилником, овлашћени од СФС да за одређена подручја и временске периоде испитују оригиналност поштанских марака и других филателистичких објеката (укључујући објекте поштанске историје и фискалистике) и за то издају одговарајуће потврде о испитивању – атесте.

Рад Савета атестатора одвија се на седницама на основу Пословника о раду СА који доноси СА у складу са Правилником о атестирању СФС, а потврђује га Управни одбор.

ПОСТУПАК КАНДИДАТУРЕ И ИЗБОРА ИСПИТИВАЧА – АТЕСТАТОРА

Члан 2.

Испитивачи – атестатори бирају се из редова филателиста афирмисаних у одређеним подручјима филателије који уживају стручни и лични ауторитет у филателији, а посебно из области за коју врше испитивање – атестирање. Изабрани испитивачи морају бити и излагачи на домаћим и светским изложбама.

Члан 3.

Чланови СФС који желе да постану испитивачи – атестатори подносе писмени захтев Управном одбору СФС који треба да садржи:

 1. назив области и временски период којем припада материјал за чије атестирање се кандидују;
 2. филателистичку биографију;
 3. попис филателистичког материјала којим кандидат располаже у области за коју конкурише: збирке, марке, писма, специјалитете, фалсификате и остали упоредни материјал;
 4. попис литературе са којом располаже;
 5. преглед добијених признања за излагање на филателистичким изложбама у земљи и иностранству;
 6. преглед објављених стручних радова, чланака и студија;
 7. преглед расположивих техничких средстава за извођење испитивања (рачунарска опрема, хемиска и друга неопходна средства, УВ лампе, средства за увећевање и др.);
 8. списак евентуалних функција у домаћим и међународним филателистичким организацијама (чланства у жиријима, комесарске функције, чланства у међународним клубовима и асоцијацијама и дуге функције);
 9. изјаву кандидата да није кривично одговарао или је под истрагом, за дела преваре и фалсификовања којима је доведен у питање његов морални интегритет.

Члан 4.

По пријему писменог захтева кандидата Управни одбор СФС у најкраћем могућем року именује комисију од 3 члана у чијем саставу су један или више чланова Савета атестатора, која врши проверу навода из члана 3. и обавља проверу кандидата из општег филателистичког знања, посебно из области за које кандидат конкурише. О обављеном испитивању кандидата комисија подноси извештај Управном одбору СФС најкасније за 30 дана од дана формирања комисије.

Члан 5.

На основу позитивног писменог предлога комисије Управни одбор СФС на првој наредној седници именује кандидата за: ИСПИТИВАЧА – АТЕСТАТОРА ПРИПРАВНИКА за период од две године. Истовремено му одређује ментора из састава СА који ће у том периоду пратити његов рад и помагати му у свим случајевима када за то има потребе.

Атестатор – приправник ће се консултовати са ментором пре издавања атеста. Он је обавезан да води уредну евиденцију, чува копије издатих атеста и да их на захтев поднесе на увид Управном одбору СФС или Савету атестатора.

Члан 6.

По истеку две године ментор уз консултацију са осталим члановима Савета атестатора доставља Управном одбору СФС детаљан писмени извештај са мишљењем о двогодишњем приправничком стажу кандидата.

На предлог ментора приправнички стаж се може смањити на годину дана.

На основу тога Управни одбор СФС доноси Одлуку о пријему кандидата за атестатора СФС за одређене области и одређене временске периоде на основу успешног рада кандидата приправника.

Пријем се врши на неодређено време, атестатор се уписује у регистар и о томе се атестатору издаје писмена потврда – решење у којој се наводи:

 • име, презиме, адреса и остали подаци;
 • подручје испитивања и временски период, као и врста атеста за који му се даје право издавања атеста;
 • редни број и датум уписа.

Именовање се објављује у часопису „Филателиста“ као и у другим стручним публикацијама. По потреби о томе се обавештавају и друге филателистичке организације као и државни органи (судови за случај вештачења). Копија уписа се предаје секретару Савета атестатора, чиме атестатор постаје пуноправни члан Савета атестатора. Атестатори приправници имају сва права и обавезе као и пуноправни чланови СА у току приправничког стажа осим да буду у стручним комисијама СФС у вези атестирања.

Члан 7.

Испитивачи – атестатори испитују поштанске објекте из члана 1 овог Правилника и о свом налазу издају писмене потврде – атесте на српском или на једном од ФИП-иних језика. Атестатори користе једнобразне формуларе за писмене потврде и пунце са својим иницијалима или презименом, у црној или плавој боји. Због потребе честог реатестирања у земљи или иностранству на захтев ФИП-е међу атестаторским организацијама је заузет став да сваки атест треба поред детаљног описа и јасних назнака о евентуалним манама испитиваног објекта садржи обавезну слику (фотокопију) у боји. Стављање пунци се избегава, посебно код марака, и ставља се само на изричити захтев власника. Стављање пунце испитивача је обавезно на формулару атеста.

Члан 8.

Атестатори издају атесте искључиво за подручја и временске периоде за која су регистровани. Атестатори имају право да без образложења, одбију испитивање за било који филателистички објекат.

Члан 9.

Дужности атестатора испитивача су:

 • да издају писмени атест са сликом у боји и детаљним описом испитиваног филателистичког објекта на прописаном формулару, у облику којим се несумњиво утврђује исправност и оригиналност објекта. Репаратуре урађене на објекту или евентуална оштећења или друге мане морају се констатовати у атесту;
 • да обавезно чувају копије атеста које на захтев Управног одбора СФС морају поднети на увид;
 • када се у току испитивања утврди да је неки филателистички објекат фалсификован, обавеза је атестатора да на њега, на полеђини утисне реч ФАЛСИФИКАТ или ФАЛС;
 • атестатор је дужан да доносиоца (власника) објекта упозна са његовим правима и обавезама;
 • у случају негативног налаза или фалсификата атестатор може издати потврду са фотографијом преко које ставља ознаку ФАЛСИФИКАТ или ФАЛС са јасним описом о негативном налазу;
 • за овакву потврду атестатор добија накнаду као и за позитиван налаз;
 • да обавезно учествује у раду СА, да плаћа чланарину и долази на седнице СА.

Члан 10.

За стручно испитивање филателистичког објекта и издавање атеста одређује се надокнада у висини 5 % тржишне реалне вредности објекта, према оцени атестатора. Утврђује се минимална надокнада од 10 (десет) евра у динарској противвредности. Атестатор је дужан да власнику пре преузимања објекта за испитивање каже унапред висину надокнаде или најкасније пре почетка рада на испитивању. Власникова усмена сагласност је неопходна.

Члан 11.

Атестатор је материјално и морално одговоран за квалитет и тачност свога рада.

Материјална одговорност се утврђује:

 • до висине тржишне вредности испитаног објекта плус плаћеног износа за атестирање, уколико атест није исправан, ако је налаз дат за оригинал као да је фалсификат или ако је атест дат за фалсификат као да је оригинал. У спорном случају одређивања тржишне вредности Управни одбор СФС одређује стручну комисију од три члана;
 • до висине тржишне вредности објекта, уколико кривицом атестатора исти буде изгубљен или знатније оштећен;
 • до висине тржишне вредности објекта уколико је опис у атесту нетачан и тиме је тржишна реална вредност испитаног објекта знатно умањена или увећана.

Одлуку до које вредности је атестатор одговоран и дужан да исплати власнику-доносиоцу одређују обе стране договором. Уколико је договор немогућ странке се обраћају Суду части СФС-а који даје предлог Управном одбору СФС да формира стручну комисију из редова познаваоца материје и вредности на филателистичком тржишту, која ће установити чињенице и одредити висину надокнаде. Изабрана комисија може консултовати и друге стручњаке из земље и иностранства за утврђивање исправности или вредности спорног објекта. Атестатор и власник су дужни да максимално сарађују са комисијом и да њену одлуку поштују. За одговорност издатог атеста испитивач атестатор гарантује 3 године.

Члан 12.

Испитивачи – атестатори су дужни да се у свом раду руководе следећим етичким и стручним принципима:

 • рад испитивача мора бити заснован на беспрекорном поштењу, непристрасности и интегритету као и свестраном познавању филателије, посебно области за коју су овлашћени;
 • испитиваче – атестаторе обавезује професионална тајна, изузев у случају судског спора или спора пред Судом части СФС;
 • давање мишљења – атеста не сме ни на који начин да буде подређено личним интересима или материјалној користи испитивача – атестатора.

Власници на чији је захтев извршено испитивање могу подносити приговор на рад испитивача. Приговор може поднети и други испитивач – атестатор. Приговор се подноси секретару Савета атестатора, Савет на ванредној седници сазваној најкасније 60 дана од подношења приговора је дужан да га размотри, да да своје мишљење и о томе обавести подносиоца захтева и Управни одбор СФС.

Члан 13.

Атестатори и атестатори – приправници дужни су да плаћају годишњу чланарину СФС-у. Висину чланарине за сваку годину утврђује Управни одбор СФС. Висина годишње чланарине утврђује се према броју подручја за која је испитивач – атестатор регистрован и то:

 1. нижа јединствена чланарина за испитиваче – атестаторе који су регистровани највише за 2 подручја;
 2. виша јединствена чланарина за испитиваче – атестаторе који су регистровани за 3 и више подручја.

Атестаторска чланарина се мора измирити до 30 јуна текуће године.

Члан 14.

ПРЕСТАНАК РАДА И БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА АТЕСТАТОРА

Управни одбор СФС одлучује о престанку рада испитивача – атестатора у следећим случајевима:

 • ако атестатор сам затражи брисање из Регистра, без његове обавезе да објасни разлоге своје одлуке;
 • ако атестатор престане да буде члан СФС по било ком основу;
 • на образложени предлог Савета атестатора;
 • на предлог Суда части или на иницијативу чланова Управног одбора;
 • уколико се утврди да је атестатор испитивач издао нетачне атесте из члана 11. овог Правилника више од 5 пута, аутоматски ће Управни одбор СФС донети одлуку о престанку рада;
 • ако не плати атестаторску чланарину две године за редом или изостане три пута за редом са седнице СА;
 • када напуни 75 година живота (у овом случају атестатор има право да поднесе захтев за продужење атестаторског стажа за по једну годину до 80. године живота). Управни одбор ће разматрати продужење овог статуса за сваку годину посебно а на основу објективне ментално – физичке способности атестатора. Управни одбор може тражити и мишљење СА о овом питању.

Одлука о престанку рада и брисању атестатора из Регистра испитивача – атестатора обавезно се доставља атестатору, објављује у часопису “Филателиста” као и у другим стручним публикацијама. По потреби о томе се обавештавају и друге филателистичке организације као и државни органи.

По престанка рада атестатора по било ком основу, атестатор испитивач више нема права издавања атеста, његова пунца и неискоришћени формулари више нису важећи и комисијски се уништавају. Уколико атестатор настави са својим радом и после одлуке Управног одбора СФС, секретар СФС је дужан да о томе обавести надлежне органе.

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

При СФС води се Регистар атестатора и атестатора – приправника. У Регистар по овом Правилнику ће се уписати сви атестатори. И атестатори приправници. Све активности и комуникацију са СА и ажурирање регистра обавља секретар СФС уз сарадњу са секретаром СА.

Члан 16.

Секретар СФС ће у року од 90 дана од дана доношења овог Правилника ускладити затечено стање атестаторских докумената са одредбама овог правилника Затечени обрасци о издавању атеста се могу користити до утрошка с тим што ће се на њима отиснути печат Савеза филателиста Србије.

Члан 17.

Ближе одредбе о организацији и раду СА одређују се Пословником о раду СА при СФС, који доноси СА уз сагласност Управног одбора.

Члан 18.

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине Савеза филателиста Србије.